Łazik - integracja turystyczna - Czarna Hańcza - Czeski Raj i skalne miasta - Rysy od strony słowackiej - Karpaty Ukraińskie: Czarnohora, Gorgany, Świdowiec

Łazik

Karkonosze

integracja turystyczna

     

planowane integracje turystyczne

 

Regulamin zakupu oraz uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Integracja Turystyczna

 

1.                  Informacje podstawowe

1.1.            Dokonanie zakupu lub uczestnictwo w imprezie organizowanej przez Integracja Turystyczna, nazywanego w niniejszym regulaminie organizatorem, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1.2.            Każda osoba biorąca udział w imprezie organizowanej przez Integracja Turystyczna ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czynności, w tym odpowiedzialność cywilną oraz karną.

1.3.            Prezentowane na stronie internetowej materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2.                  Zasady ogólne zakupu

2.1.            Na potrzeby niniejszego regulaminu oraz realizacji usług zakup rozumiany jest jako zakup prawa do uczestnictwa w imprezie.

2.2.            Zasady zakupu są każdorazowo opisane w informacjach o imprezie.

2.3.            Jeśli nie określono inaczej na zakup składa się:

2.3.1.      Wypełnienie formularza zgłoszeniowego z danymi osobowymi wymaganymi do realizacji imprezy.

2.3.2.      Po otrzymaniu potwierdzenia wstępnej rezerwacji od Integracja Turystyczna, jeśli nie ustalono inaczej, w ciągu 3 dni roboczych dokonanie wpłaty. Integracja Turystyczna zastrzega sobie prawo do anulowania wstępnej rezerwacji w przypadku nie zaksięgowania wpłaty na koncie w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku miejsc wpłata zostanie zwrócona.

3.                  Warunki anulowania uczestnictwa przez uczestnika

3.1.            W przypadku anulowania uczestnictwa w imprezie potrącane jest 100% kosztów zakupu.

3.2.            Istnieje możliwość bezpłatnej cesji praw do uczestnictwa w imprezie na dowolną osobę.

3.3.            W przypadku chęci cesji praw do uczestnictwa w imprezie Organizator zapewnia wsparcie przy poszukiwaniu ewentualnej osoby do cesji. Po wyczerpaniu dostępnych miejsc na daną imprezę tworzona będzie lista rezerwowa.

4.                  Warunki anulowania uczestnictwa przez organizatora

4.1.            Organizator zapewnia iż dołoży wszelkich starań, aby zaplanowana impreza się odbyła.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora oraz w przypadku nie wystarczającej liczby uczestników, za którą, jeśli nie określono inaczej, uznaje się liczbę dostępnych miejsc.

5.                  Warunki realizacji imprez

5.1.            Organizator zapewnia iż dołoży wszelkich starań, aby zaplanowana impreza została zrealizowana zgodnie z ofertą.

5.2.            Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu imprezy w ramach oferty zbliżonej do zawartej w ofercie.

6.                  Ochrona danych osobowych

6.1.            Dane osobowe przesłane przez Państwa do Integracja Turystyczna poprzez dowolne środki komunikacji (w tym przez formularz zgłoszeniowy, e-mail, sms, facebook itp.) będą przetwarzane przez Integracja Turystyczna oraz podmioty powiązane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zm.)

6.2.            Wysyłając Integracja Turystyczna swoje dane wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Integracja Turystyczna swoich danych osobowych w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych.

6.3.            Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych prosimy o stosowną informację drogą mailową.

6.4.            Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

 

Polityka ochrony danych osobowych RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych na potrzeby organizacji i świadczenia usług turystycznych jest Integracja Turystyczna,  NIP: 9521998885 z siedzibą w Warszawie przy ul. Topograficzna 8 lok. 9, 00-910 Warszawa (zwana dalej „Integracja Turystyczna”), wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego, posiadająca Gwarancję Ubezpieczeniową w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Dane kontaktowe administratora i inspektora ochrony danych osobowych

Integracja Turystyczna wyznaczyła osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tj. inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: integracja.turystyczna@gmail.com.
Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Integracji Turystycznej

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
1. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego w szczególności poprzez pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych dla zapewnienia rozliczalności w tym dla celów podatkowych i rachunkowych;
2. świadczenia usług związanych z realizacją imprez w tym imprez turystycznych, w tym do:

- obsługi zgłoszeń, które Pani/Pan do nas kieruje (np. przez formularz zgłoszeniowy);
- kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
3. prowadzenia wobec Pani/Pana działań marketingowych (w tym wysyłania newslettera) poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon ponieważ przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. obsługi Pani/Pan próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem usług związanych z realizacją imprez w tym imprez turystycznych ponieważ przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział ponieważ przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. prowadzenia analiz statystycznych ponieważ przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7. badania satysfakcji ze świadczenia usług turystycznych - ponieważ przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest prowadzenie badań satysfakcji za świadczonych przez nas usług;
8. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z organizacją i świadczeniem usług turystycznych w ramach zawartej z Panią/Panem umowy udziału w imprezie turystycznej - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
1. upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy i organy państwowe);
2. Świadczące usługi:
- księgowo-finansowe i podatkowe;
- płatnicze
- ubezpieczeniowe
- hotelarskie
- transportowe
- z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;
- prawne i windykacyjne;

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską (UE), Norwegię, Liechtenstein i Islandię

Integracja Turystyczna zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w „państwie trzecim”), w szczególności dostawcom usług hotelarskich i transportowych. W takich przypadkach dane są przekazywane do państw trzecich na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych- należ do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. w zakresie:
1. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa;
2. świadczenia usług związanych z realizacją imprez w tym imprez turystycznych - do czasu rozwiązania albo wygaśnięcia zawartej z Panią/Panem umowy o świadczenie usług turystycznych albo wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
3. prowadzenia wobec Pani/Pana działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
4. obsługa Pani/Pan próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem usług związanych z realizacją imprez w tym imprez turystycznych - do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
5. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych - do czasu ich zakończenia i rozliczenia wręczania nagród albo do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
6. badania satysfakcji ze świadczenia usług turystycznych - do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług turystycznych w ramach zawartej z Panią/Panem umowy udziału w imprezie turystycznej lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Integracją Turystyczną lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celach:
1. świadczenia usług związanych z realizacją imprez w tym imprez turystycznych;
2. prowadzenia wobec Pani/Pana działań marketingowych;
3. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
4. badania satysfakcji ze świadczenia usług turystycznych;
5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej z Panią/Panem umowy o świadczenie usług turystycznych lub roszczeń© związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyraził Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu należy skontaktować się z Integracją Turystyczną lub inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Źródło pochodzenia danych i kategorie danych

Pani/Pana dane osobowe niezbędne do wykonania usług turystycznych pozyskaliśmy od Pani/Pana podczas zapisywania się na nasz newsletter lub podczas zapisywania się na organizowaną przez nas imprezę.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich podania

Celem świadczenia usług turystycznych na Pani/Pana rzecz przez Integrację Turystyczną niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:

1. imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także numer PESEL i adres zamieszkania (w przypadku imprez turystycznych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wymagających od nas wykupienia na rzecz uczestników ubezpieczenia KL NNW) lub

2. imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także numer PESEL i adres zamieszkania (w przypadku imprez turystycznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w których jednym ze świadczeń na rzecz uczestników jest ubezpieczenie NNW)

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Integracja Turystyczna może wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych osobowych jest dobrowolne.